VDC test kit slider
VDC-Banner-new_468

Is vitamin D2 dangerous?

Posted on: August 9, 2012   by  John Cannell, MD

img

Most people know that D2 is not as potent as D3 (it takes more D2 to raise vitamin D levels). However, to my knowledge, no one has shown that D2 is more dangerous than D3, except in total mortality. Recently, researchers from England and Australia collaborated on an interesting study looking at childhood D2 and D3 levels and subsequent psychotic experiences later in life.

You must be a paid member to read the rest of this post. Please login or register now.

6 Responses to Is vitamin D2 dangerous?

 1. [email protected]

  For the first year of intense study of vitamin D I also thought that D2 was OK.
  There currently are 50 articles on VitaminDWiki comparing D2 to D3.
  http://www.vitamindwiki.com/tiki-index.php?page_id=2138
  D2 has been proven to be bad for your health in the majority of the studies.
  Examples:
  D2 DECREASED blood levels of D3
  Loading doses of D2 DECREASED levels of D3
  D2 resulted in INCREASED MS problems (while D3 decreased the problems)
  Vets decided a decade ago to not give D2 to primates – too many problems
  Vets have recently decided to not give D2 to mammals – too many problems
  As you mentioned: D2 INCREASES death rate ( Cochrane D2 2%, D3 -6% )
  The problems with D2 can also be seen graphically:
  The graph on the link above shows that 20,000 IU weekly of D2 has far less response than D3

 2. Rebecca Oshiro

  How do they explain this? Why would D2 have this effect?

 3. Ian

  Isn’t this incredible. Vets decide not to use D2 on mammals but its still OK to give to humans.
  Several studies tell us it is not only inferior to D3 but very inappropriate. Yet no one asking why?
  Can we answer Rebecca’s questions? I suspect the questions need to be answered before D2 is left to the mushrooms.

 4. Alice Behr

  What about all the vegans/vegetarians (not me) that don’t want to take D3?

 5. Rebecca Oshiro

  Alice, they always have the sun.

 6. [email protected]

  In Sweden we have a drip-combination of fat-soluble vitamins for IC-patients.
  But, they use vitamin D2! I wrote the company and asked why not D3, and attached
  the link from VDC

  Is vitamin D2 dangerous?
  Posted on August 9, 2012 by John Cannell, MD

  I got an answer from the new Product Manager for Parenteral Nutrition in charge, and the answer is no answer. It says, hello Ellisabeth, thanks for your question about vitamin D in our products. I am about to develop the documentation you are asking for and will get back to you as soon as possible. Kind regards … product manager.

  I do look forward to see the answer of my question.
  Elisabeth

  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19850613000182&DocTypeID=6

  2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
  1 ml innehåller:
  Motsvarande:
  Retinolpalmitat motsvarande vitamin A
  69 μg
  Vitamin A (230 IE)
  Ergokalciferol
  1,0 μg
  Vitamin D2 (40 IE)
  all-rac-alfa-tokoferol
  0,64 mg
  Vitamin E (0,7 IE)
  Fytomenadion
  20 μg
  Vitamin K1
  Vitalipid Infant är en steril olja-i-vatten emulsion innehållande fettlösliga vitaminer i oljefasen.

  pH: ca 8.

  Hjälpämne: Renad sojaolja.
  För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
  3 LÄKEMEDELSFORM
  Koncentrat till infusionsvätska, emulsion
  4 KLINISKA UPPGIFTER
  4.1 Terapeutiska indikationer
  Vitalipid Infant tillgodoser det dagliga behovet av de fettlösliga vitaminerna A, D2, E och K1 vid intravenös nutrition för barn upp till elva år.
  4.2 Dosering och administreringssätt
  Skall spädas. Se avsnitt 6.6.
  Prematura och lågviktiga spädbarn upp till 2,5 kg: 4 ml Vitalipid Infant per kg kroppsvikt och dygn.
  Barn som väger mer än 2,5 kg upp till 11 års ålder: 10 ml per dygn.
  4.3 Kontraindikationer
  Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.
  Överkänslighet mot äggprotein.
  Överkänslighet mot soja- eller jordnötsprotein. Vitalipid Infant innehåller sojaolja. Korsallergi mellan sojabönor och jordnötter förekommer.
  4.4 Varningar och försiktighetsmått

  4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
  Kombination med warfarin bör undvikas. Reducerad antikoagulationseffekt. Vitamin K1 (fytomenadion) är antidot vid blödning pga överdosering av warfarin.
  4.6 Graviditet och amning
  Ej relevant.
  4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
  Ej relevant.
  4.8 Biverkningar

  4.9 Överdosering

  5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
  5.1 Farmakodynamiska egenskaper
  Farmakoterapeutisk grupp: Infusionskoncentrat, vitaminer, ATC-kod: B05X C00

  Vitalipid Infant är en blandning av fettlösliga vitaminer i mängder motsvarande vad som normalt tillförs via föda.
  5.2 Farmakokinetiska egenskaper

  6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER
  6.1 Förteckning över hjälpämnen
  Renad sojaolja
  Renade äggfosfolipider
  Glycerol
  Natriumhydroxid
  Vatten för injektionsvätskor
  6.2 Inkompatibiliteter
  Vitalipid Infant får endast blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats. Se avsnitt 6.6.
  6.3 Hållbarhet
  2 år

  På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.
  6.4 Särskilda förvaringsanvisningar
  Förvaras vid högst 25° C, i ytterkartong. Ljuskänsligt. Får ej frysas.
  6.5 Förpackningstyp och innehåll
  Ampuller (glas typ I), 10 x 10 ml
  6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion
  Tillsats av Vitalipid Infant skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

  Blandbarhet
  Vitalipid Infant skall sättas till exempelvis Intralipid 200 mg/ml. Doseringen av Intralipid avgörs av barnets förmåga att eliminera tillfört fett. För att erhålla en homogen blandning vänds förpackningen försiktigt innan infusionen påbörjas. Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar, finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.
  7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
  Fresenius Kabi AB
  751 74 Uppsala
  8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
  10241
  9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
  Första godkännandet: 1985-06-13
  Förnyat godkännande: 2010-01-01
  10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
  2009–12–01

Test Your Vitamin D Levels at Home!

Our in-home vitamin D test kit is easy, affordable, and an accurate way to find out your Vitamin D status.

order NOW

We need your help!

We're spreading awareness on Vitamin D Deficiency
Donate NOW
Latest Articles
img
What is the relationship between vitamin D and childhood UTIs?

A new study suggests vitamin D may protect against UTIs among children by upregulating their own naturally occurring antimicrobial peptides.

Weekly Newsletter

Our Sponsors

mayfirm
December 21st is DDAY. Click here to celebrate the day with us!